Nowa nieruchomość a księga wieczysta

Przeniesienie własności nieruchomości następuje poprzez porozumienie. Wpis do księgi wieczystej ma  charakter deklaracji. Również w przypadku sprzedaży nieruchomości mamy do czynienia z wymaganiem konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej. Zastrzeżono je w ustawie o własności lokali, postanawiając, że umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Natomiast nie występuje wymaganie konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej dla czynności dalszego, wtórnego obrotu ustanowioną własnością lokalu.

Sprawdź: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Wiadomo, że wpis prawa własności jest obowiązkowy. Podkreślono wyraźnie w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do  dokonania wpisu w księdze wieczystej”. Niespełnienie tego warunku jest karalne. Mianowicie, jeżeli nowy właściciel nie złożył wniosku o ujawnienie swego prawa to sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą ponagli opieszałego właściciela .

Należy  pamiętać o prowadzonych księgach wieczystych dla nieruchomości macierzystej odrębnego lokali. W szczególności powinniśmy zwrócić uwagę, że wszelkich wpisów dotyczących wydzielonego lokalu oraz praw na tym lokalu dokonuje się jedynie w księgach wieczystych poszczególnych lokali. Natomiast wpisów dotyczących sposobu wykonywania zarządu wspólną nieruchomością dokonuje się w księdze wieczystej nieruchomości, z której lokale zostały wydzielone. Natomiast w księdze wieczystej nieruchomości macierzystej wskazuje się wszystkie lokale wyodrębnione według ich numerów i oznaczenia w księdze wieczystej.