Edukacja

Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo mają swoje uwarunkowania i specyfikę. W ich organizacji i prowadzeniu należy uwzględniać predyspozycje psychofizyczne omawianej grupy uczniów. Zajęcia te realizowane są w specjalnych placówkach oświatowych, jako jeden z licznych przedmiotów nauczania. Taką placówką jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Powstał on dopiero w 1982 roku. Należy do grupy szkół specjalnych, podlega Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu. W nim uczą się dzieci i młodzież upośledzona umysłowo, które z racji niepełnosprawności intelektualnej nie mogą uczęszczać do szkół ogólnodostępnych w miejscu ich zamieszkania.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Specyfika kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji. W tym procesie nie ma przedmiotów nauczania ważniejszych i mniej ważnych. Wszystkie mają istotne znaczenie w kształtowaniu osobowości wychowanków.

Głównym celem dydaktycznym jest przygotowanie uczniów i wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez zapewnienie im możliwości rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wartości światopoglądowych.

Marketing w branży nieruchomości

Previous article

Alkoholizm i współuzależnienie

Next article

Comments

Comments are closed.